STØTTE OS

Vedtægter

Vedtægter for Støttekreds for New Life Center.

§1 Foreningens navn, hjemsted: - Foreningens navn er ”Støttekreds for New Life Center”, der er et børnehjem i Kalemyo, Myanmar. - Foreningens hjemsted er det sted, hvor foreningens formand bor.

§2 Foreningens grundlag og bekendelse: - Foreningen bekender, at Jesus Kristus er Guds Søn og verdens frelser, og på denne bekendelse hviler støttekredsens arbejde.

§3 Foreningens formål: - at informere om arbejdet på børnehjemmet New Life Center til foreningens medlemmer og til de kristne menigheder i Danmark. - at virke til stadig omsorg for og kærlighed til børnehjemmet gennem forbøn og økonomisk støtte. - at inspirere børn og personale på New Life Center til personlig tro på Jesus som Herre og Frelser. - at organisere og vedligeholde en fadderskabsordning, der knytter det enkelte barn på børnehjemmet til en fadder i Danmark (se bilag 1 til vedtægterne).

§4 Medlemskab: - Alle, der ønsker at støtte foreningens formål, kan blive medlem. - Medlemskab er personligt. - Kontingent for medlemskab vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og betales én gang om året.

§5 Bestyrelsen: - Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af den danske bestyrelse for børnehjemmet New Life Center i Kalemyo, Myanmar. - De 4 øvrige medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der ved den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. - Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§6 Forretningsorden: - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. - Bestyrelsen af holder mindst 2 møder om året. - Administrator af fadderskabsordningen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. - Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer ønsker det. - Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. - Bestyrelsen er i løbende kontakt med New Life Center. - Bestyrelsen udsender mindst 2 gange om året nyhedsbrev til foreningens medlemme om aktiviteter i forbindelse med New Life Center og aktiviteter i Danmark, herunder fadderskabsordningen. - Retningslinjer for fadderskabsordningen er anført i bilag 1.

§7 Økonomi og regnskab: - Regnskabsåret er kalenderåret. - Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens årlige generalforsamling i revideret stand. - Foreningens revisor reviderer foreningens regnskab og sikrer sig, at alle udgifter er attesteret af enten formand eller kasserer. - Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres af bestyrelsen. - Bestyrelsen kan ikke optage lån eller på anden måde disponere så foreningens medlemmer hæfter for økonomiske forpligtelser af nogen art.

§8 Tegningsret: - Foreningen tegnes af foreningens formand eller kasserer.

§9 Generalforsamling: - Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30.april med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse, inklusiv beretning om fadderskabsordningen. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse sammen med regnskabet for fadder- skabsordningen. 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til anvendelse af foreningens overskydende midler. 5. Bestyrelsen stiller forslag til næste års kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 7. Valg af to revisorer. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Der kan ikke træffes bindende beslutninger under eventuelt. - Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter skriftlige forslag. - Forslag til behandling på generalforsamlingen skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senet 2 uger før generalforsamlingen. - Afstemninger på generalforsamlingen sker skriftlig, hvis blot et medlem ønsker det. - Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal. - Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§10 Ekstraordinær generalforsamling: - Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det. - Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§11 Stemmeret: - Medlemmer, der har betalt deres kontingent inden 1. marts har stemmeret på generalforsamlingen. - Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

§12 Vedtægtsændringer: - Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for
ændringerne. - Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§13 Ophævelse af foreningen; - Ophævelsen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. - Ved ophævelse af foreningen tilfalder dens midler New Life Center eller en tilsvarende kristen institution.

Ovenstående vedtægter blev godkendt på stiftende generalforsamling den __________________
Underskrevet af Formand: __________________
Næstformand: __________________
Sekretær: __________________
Kasserer: __________________
Menigt medlem: __________________