Get Adobe Flash player
     Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

Homepage

En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød Jacob.1,27 

Kære venner.

 TAK for jeres støtte og forbøn for New Life Center i Myanmar. Det er der meget brug for, at ledere og medarbejdere får den kraft og visdom, de har brug for i dagligdagen.

Bed også om at vi må få undervisere til engesk, IT og til at bruge symaskinerne. Emmanuel har tanker for at disse muligheder også skal være åben for byens folk.

Vi ønsker at børnene på New Life Center, må få et godt liv og en tryg opvækst og komme til at kende Jesus og blive gode samfundsborgere til gavn for Myanmar.

Vi  (Ellen M og jeg) forventer at være med til indvielse af bygning 2 i Jan-Febr. måned. Vi skal se og opleve livet på børnehjemmet.

TAK for jeres engagament i New Life Center.

Kærlig hilsen Carsten Jørgensen

Støtte Os

New Life Center drives alene ved indsamlede frivillige gaver. Alle kan være med ved at indbetale et beløb på 
konto nr. 7788 - 1141624
Tak for dit bidrag og for din forbøn.

Fadderskab er en anden og direkte måde at hjælpe et bestemt barn.

Ved tilmelding får du fadderskab til et bestemt navngiven barn, hvis underhold du betaler for en gang om året.
Et fadderskab koster p.t. 3.000 kr./år, og to gange om året vil du blive orienteret om barnets udvikling.

Du kan tilmelde dig som fadder hos Ngun Mawi ( Moi ) på telefon nr. 42551142 eller på mail adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Moi kan give yderligere oplysninger om fadderskab eller om New Life Center generelt.

 

Vedtægter

Vedtægter for Støttekreds for New Life Center.

§1 Foreningens navn, hjemsted: - Foreningens navn er ”Støttekreds for New Life Center”, der er et børnehjem i Kalemyo, Myanmar. - Foreningens hjemsted er det sted, hvor foreningens formand bor.

§2 Foreningens grundlag og bekendelse: - Foreningen bekender, at Jesus Kristus er Guds Søn og verdens frelser, og på denne bekendelse hviler støttekredsens arbejde.

§3 Foreningens formål: - at informere om arbejdet på børnehjemmet New Life Center til foreningens medlemmer og til de kristne menigheder i Danmark. - at virke til stadig omsorg for og kærlighed til børnehjemmet gennem forbøn og økonomisk støtte. - at inspirere børn og personale på New Life Center til personlig tro på Jesus som Herre og Frelser. - at organisere og vedligeholde en fadderskabsordning, der knytter det enkelte barn på børnehjemmet til en fadder i Danmark (se bilag 1 til vedtægterne).

§4 Medlemskab: - Alle, der ønsker at støtte foreningens formål, kan blive medlem. - Medlemskab er personligt. - Kontingent for medlemskab vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og betales én gang om året.

§5 Bestyrelsen: - Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af den danske bestyrelse for børnehjemmet New Life Center i Kalemyo, Myanmar. - De 4 øvrige medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der ved den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. - Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§6 Forretningsorden: - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. - Bestyrelsen af holder mindst 2 møder om året. - Administrator af fadderskabsordningen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. - Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer ønsker det. - Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. - Bestyrelsen er i løbende kontakt med New Life Center. - Bestyrelsen udsender mindst 2 gange om året nyhedsbrev til foreningens medlemme om aktiviteter i forbindelse med New Life Center og aktiviteter i Danmark, herunder fadderskabsordningen. - Retningslinjer for fadderskabsordningen er anført i bilag 1.

§7 Økonomi og regnskab: - Regnskabsåret er kalenderåret. - Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens årlige generalforsamling i revideret stand. - Foreningens revisor reviderer foreningens regnskab og sikrer sig, at alle udgifter er attesteret af enten formand eller kasserer. - Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres af bestyrelsen. - Bestyrelsen kan ikke optage lån eller på anden måde disponere så foreningens medlemmer hæfter for økonomiske forpligtelser af nogen art.

§8 Tegningsret: - Foreningen tegnes af foreningens formand eller kasserer.

§9 Generalforsamling: - Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30.april med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse, inklusiv beretning om fadderskabsordningen. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse sammen med regnskabet for fadder- skabsordningen. 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til anvendelse af foreningens overskydende midler. 5. Bestyrelsen stiller forslag til næste års kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 7. Valg af to revisorer. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Der kan ikke træffes bindende beslutninger under eventuelt. - Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter skriftlige forslag. - Forslag til behandling på generalforsamlingen skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senet 2 uger før generalforsamlingen. - Afstemninger på generalforsamlingen sker skriftlig, hvis blot et medlem ønsker det. - Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal. - Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§10 Ekstraordinær generalforsamling: - Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det. - Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§11 Stemmeret: - Medlemmer, der har betalt deres kontingent inden 1. marts har stemmeret på generalforsamlingen. - Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

§12 Vedtægtsændringer: - Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for
ændringerne. - Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§13 Ophævelse af foreningen; - Ophævelsen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. - Ved ophævelse af foreningen tilfalder dens midler New Life Center eller en tilsvarende kristen institution.

Ovenstående vedtægter blev godkendt på stiftende generalforsamling den __________________
Underskrevet af Formand: __________________
Næstformand: __________________
Sekretær: __________________
Kasserer: __________________
Menigt medlem: __________________