Vedtægter for Støttekreds for New Life Center

§1 Foreningens navn, hjemsted: - Foreningens navn er ”Støttekreds for New Life Center”, der er et børnehjem i Kalemyo, Myanmar. - Foreningens hjemsted er det sted, hvor foreningens formand bor.

§2 Foreningens grundlag og bekendelse: - Foreningen bekender, at Jesus Kristus er Guds Søn og verdens frelser, og på denne bekendelse hviler støttekredsens arbejde.

§3 Foreningens formål: - at informere om arbejdet på børnehjemmet New Life Center til foreningens medlemmer og til de kristne menigheder i Danmark. - at virke til stadig omsorg for og kærlighed til børnehjemmet gennem forbøn og økonomisk støtte. - at inspirere børn og personale på New Life Center til personlig tro på Jesus som Herre og Frelser. - at organisere og vedligeholde en fadderskabsordning, der knytter det enkelte barn på børnehjemmet til en fadder i Danmark (se bilag 1 til vedtægterne).

§4 Medlemskab: - Alle, der ønsker at støtte foreningens formål, kan blive medlem. - Medlemskab er personligt. - Kontingent for medlemskab vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og betales én gang om året.

§5 Bestyrelsen: - Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af den danske bestyrelse for børnehjemmet New Life Center i Kalemyo, Myanmar. - De 4 øvrige medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der ved den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. - Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§6 Forretningsorden: - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. - Bestyrelsen af holder mindst 2 møder om året. - Administrator af fadderskabsordningen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. - Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer ønsker det. - Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. - Bestyrelsen er i løbende kontakt med New Life Center. - Bestyrelsen udsender mindst 2 gange om året nyhedsbrev til foreningens medlemme om aktiviteter i forbindelse med New Life Center og aktiviteter i Danmark, herunder fadderskabsordningen. - Retningslinjer for fadderskabsordningen er anført i bilag 1.

§7 Økonomi og regnskab: - Regnskabsåret er kalenderåret. - Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens årlige generalforsamling i revideret stand. - Foreningens revisor reviderer foreningens regnskab og sikrer sig, at alle udgifter er attesteret af enten formand eller kasserer. - Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres af bestyrelsen. - Bestyrelsen kan ikke optage lån eller på anden måde disponere så foreningens medlemmer hæfter for økonomiske forpligtelser af nogen art.

§8 Tegningsret: - Foreningen tegnes af foreningens formand eller kasserer.

§9 Generalforsamling:

- Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30.april med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse, inklusiv beretning om fadderskabsordningen. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse sammen med regnskabet for fadderskabsordningen. 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til anvendelse af foreningens overskydende midler. 5. Bestyrelsen stiller forslag til næste års kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 7. Valg af to revisorer. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Der kan ikke træffes bindende beslutninger under eventuelt. - Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter skriftlige forslag. - Forslag til behandling på generalforsamlingen skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senet 2 uger før generalforsamlingen. - Afstemninger på generalforsamlingen sker skriftlig, hvis blot et medlem ønsker det. - Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal. - Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§10 Ekstraordinær generalforsamling: - Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det. - Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§11 Stemmeret: - Medlemmer, der har betalt deres kontingent inden 1. marts har stemmeret på generalforsamlingen. - Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

§12 Vedtægtsændringer: - Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. - Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§13 Ophævelse af foreningen; - Ophævelsen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. - Ved ophævelse af foreningen tilfalder dens midler New Life Center eller en tilsvarende kristen institution.

Ovenstående vedtægter blev godkendt på stiftende generalforsamling den __________________

 

Underskrevet af Formand: __________________

Næstformand: __________________

Sekretær: __________________

Kasserer: __________________

Menigt medlem: __________________

 

Bilag 1 til vedtægter for Støttekreds for New Life Center Fadderskabsordning

1. Arbejdsområde: - Fadderskabsordningen er en del af støttekredsen for New Life Centers arbejdsområde. - Ordningen indebærer, at et barn på børnehjemmet ”New Life Center” kan knyttes til en fadder i Danmark, idet fadderen betaler for barnets ophold på hjemmet og for de udgifter, der er forbundet med barnets skolegang.

2. Administrator: - Bestyrelsen udpeger en administrator af ordningen. Stillingen er ikke lønnet. - Administrator opretter kartotek over børn i New Life Center og over faddere, og er den, der formidler eventuel kontakt mellem barn og fadder. - Administrator skal løbende holdes ajour med forholdene på New Life Center og om, hvordan det går det enkelte barn. Ansvaret for dette arbejde påhviler støttekredsens bestyrelse såvel som administrator. - Administrator udsender mindst én gang om året et brev til hver fadder om dets barn og dets udvikling sammen med generel information om New Life Center. Nyhedsbrevet indeholder samtidig en betalingspåmindelse.

3. Faddere: - Alle kan blive faddere til et eller flere børn. Medlemskab af støttekredsen er ikke nødvendigt. - Et fadderskab omfatter: - at man overfor administrator eller et bestyrelsesmedlem udtrykker ønske om at blive fadder. - at administrator vælger er barn og sender fadderen et brev med billede af barnet til - bekræftelse. - at fadderen betaler det fastsatte beløb for fadderskabet. - At fadderen beder for sit barn og for New Life Center.

4. Økonomi: - Bestyrelsen for støttekredsen fastsætter betalingen for fadderskabet som et gennemsnit af behovene for alle børnene på New Lif Center. - Betalingen sker én gang om året. - Der oprettes selvstændig konto i pengeinstitut for midler, der er knyttet ordningen, og som administreres af ordningens administrator. - Ordningen revideres en gang om året af støttekredsens 2 revisorer. - Hvis fadderskabsordningen ophører, skal eventuelle midler tilfalde New Life Center eller en tilsvarende kristen institution.

5. Generalforsamling: - Som del af støttekredsens arbejde indgår ordningen og arbejdet med ordningen i formandens beretning på støttekredsens ordinære generalforsamling. - Det reviderede regnskab for fadderskabsordningen fremlægges på støttekredsens ordinære generalforsamling til godkendelse.

6. Varighed: Et fadderskab ophører, når et barn forlader New Life Center eller, når en fadder ikke længere betaler sit bidrag til barnet.

7. Ordningens ophør: Fadderskabsordningen ophører: - hvis støttekredsen ophører. - hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer af støttekredsen stemmer for ophævelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i Støttekredsen. Ovenstående er vedtaget og godkendt på generalforsamlig den __________________

 

Underskrevet af Formand: __________________

Næstformand: __________________

Sekretær: __________________

Kasserer: __________________

Menigt medlem: __________________

 

Hits: 76

Login Form